Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.bartekmeble.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 1. Sprzedawca[1] – Bartosz Kupczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BMK Group Bartosz Kupczak, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wierzbowa 40, 63-630 Rychtal, posiadający NIP: 6191994769, REGON: 301141093; adres e-mail: biuro@bartekmeble.pl
 2. Sklep – sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.bartekmeble.pl
 3. Klient  –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie[2];
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 5. Biuletyn – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 
[1] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną
[2] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
 2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
 3. aktywne konto poczty e-mail.
 1. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 1. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.
 2. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.bartekmeble.pl oraz kliknąć przycisk „Załóż konto”. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu biuro@bartekmeble.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Biuletynu. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Biuletynu jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Biuletynu w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Biuletynu, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu biuro@bartekmeble.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
 4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 

§ 4. Warunki dokonywania zakupów

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu  jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) dane adresowe do wysyłki,
d) numer telefonu,
e) dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).
 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 4. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest podany na stronie zamawianego produktu i jest liczony od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane za pośrednictwem firmy transportowej lub własnym transportem..
 5. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.
 7. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia towaru
 8. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 1. Przelew bankowy;
 2. Płatność automatyczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 3. Raty online
 4. Płatność gotówką przy dostawie towaru.
 1. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 11 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w ciągu 5 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 4 ust. 11 lit. d niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru.
 2. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury VAT.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
 1. drogą mailową na adres biuro@bartekmeble.pl ,
 2. drogą pocztową na adres: BMK Group Bartosz Kupczak, ul. Wierzbowa 40, 63-630 Rychtal
 1. Klient w reklamacji powinien wskazać: 
 1. swoje imię i nazwisko,
 2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),
 3. przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową.
 4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem  po rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 3. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Kolory wybarwienia drewna oraz tkanin na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Możliwość pojawienia się różnic kolorystycznych i wyeksponowania rysunku drewna pomiędzy poszczególnymi elementami i egzemplarzami jest dowodem naturalnego pochodzenia surowca i nie stanowi o jego wadzie.
 6. Producent odpowiada z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres: BMK Group Bartosz Kupczak, ul. Wierzbowa 40, 63-630 Rychtal
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - dotyczy to wszystkich mebli, w których Klient wybiera tkaninę, kolorystykę płyty, drewna oraz mebli o niestandardowych rozmiarach gdyż nie są to meble prefabrykowane a produkowane na zamówienie;
 

§ 7. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi konsumentami

 1. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w § 4 ust. 10 niniejszego regulaminu. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz z wyłączeniem kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 8. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.


§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.bartekmeble.pl , informację wyświetlaną przy logowaniu do Konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 stycznia 2016 roku.
 

Załącznik nr 1 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Dane Sprzedawcy:
BMK Group Bartosz Kupczak
ul. Wierzbowa 40
63-630 Rychtal
tel: 690 670 006
biuro@bartekmeble.pl
 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu pieniądze za towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy w formie przelewu środków na konto. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 Adresat
BMK Group Bartosz Kupczak
ul. Wierzbowa 40
63-630 Rychtal
tel: 690 670 006
biuro@bartekmeble.pl  
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy …………………………………….…….., odbioru towaru …………………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta  ………………………………………………………………………………………………………….
– Adres konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
………………………………………………………………..
Data i podpis konsumenta
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu